Sunbeams or Sunlight. “Dust Motes Dancing in the Sunbeams”

From: €26,00

Loading Updating cart...

Vilhelm Hammershøi (Danish 1864-1916)

Solstråler el. Solskin. "Støvkornenes dans i solstrålerne", 1900,  Olie på lærred, 70 x 59 cm.

Dette billede kan ligne en undersøgelse af lyset i alle dets former: I refleksernes vibrerende spil hen over væggene og i de lette slagskyggers fald hen over gulvet, synes lyset nærmest at opløse rummets faste grænser. Samtidig får det i sig selv en fast form, idet det trænger ind med en styrke og et nærvær, så det manifesterer sig med en egen realitet. Næsten håndgribeligt falder det ind ad vinduet og lægger sig som en geometrisk form hen ad gulvet. På en gang synligt og immaterielt antager det en mystisk kvalitet, indfanget i det konkrete. Hammershøi kaldte da også kort og godt billedet Solskin eller Solstråler, når han udstillede det. Den mere lyrisk fortællende titel Støvkornenes dans i solstrålerne fik det først senere.

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.
Stilart: Realisme, symbolisme


Sunbeams or Sunlight. "Dust Motes Dancing in the Sunbeams", 1900,  Oil on canvas, 70 x 59 cm.

This picture looks like a study of the light in all its forms: In the vibrant play of reflections over the walls and in the fall of the light shadows across the floor, the light almost seems to dissolve the fixed boundaries of the room. At the same time it takes on its own fixed form, penetrating with such strength and presence that it manifests its own reality. Almost tangibly, it falls in from the window and lies like a geometrical form across the floor. At once visible and non-material, it takes on a mystical quality captured in the concrete scene. Hammershøi in fact called the picture purely and simply Sunshine or Sunbeams when he exhibited it. It was only later given its more lyrically narrative title Dust Motes Dancing in the Sunbeams.

Characteristics

Hammershøi was the last great painter in Danish nineteenth-century art. He painted against a background of modern experience, but his painting never broke with the basic rules that had defined the point of departure for the pictures of the Danish Golden Age. His work therefore has a distinctive, striking character which expresses both his independent artistic temperament and a longing for the Golden Age whose foundations had been reduced to ruins.

In 1898 Hammershøi moved with his wife Ida to the house on Strandgade 30 where they lived until 1909. The intimate artistic association with central Copenhagen gave his art a new direction. Whereas his motifs had formerly alternated between figure and landscape painting, this location truly made Hammershøi a painter of interiors. The rooms became his constant source of subjects, and the walls and windows that formed the boundary against the world almost literally became the background for his painting.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.