View from Frederiksborg Castle

From: €26,00

Loading Updating cart...

P.C. Skovgaard (Danish, 1817-1875)

Udsigt fra Frederiksborg Slot, 1842,  Olie på lærred, 140 x 150 cm.

Billedet blev oprindelig fremstillet som en del af en større rumudsmykning, som P.C. Skovgaard og J. Th. Lundbye udførte i 1842 til et rum i en københavner-lejlighed, der tilhørte Skovgaards onkel, Kristian Aggersborg. Udsmykningen bestod hovedsagelig af tre næsten lige store vægfelter og havde karakter af programkunst: Alle tre billeder viser en berømt historisk bygning i Danmark på baggrund af typiske, danske landskaber. Den nu splittede rumdekorationen var en hyldest til danskheden, en nationalromantisk ruminstallation og som sådan et overset hovedværk i den danske guldalderkunst.

Skovgaard viser ikke et repræsentativt billede af slottet ved eksempelvis at lade en fremtrædende facade udfylde størstedelen af billedfladen. Han ser i stedet væk fra bygningen — men viser os dog nok til, at vi véd, hvor vi er — og lader blikket glide ud over landskabet. Blikkets vandring gennem billedet fra synspunkt til horisont, fra slot til skov – billedliggjort i form af maleriets eneste aktører, de to vandrere, der i baggrunden er på vej ind i skoven – beskriver den gnidningsfri sammensmeltning af dansk historie og dansk natur, som var kernen i guldalderens verdensbillede.

Karakteristik

P.C. Skovgaard er kendt for at ramme noget særligt dansk i sine landskabsmalerier. Han dyrkede især de danske bøgeskove som motiv i gennemarbejdede kompositioner, hvor solen skinner og alt ånder idyl. Ved at lægge vægt på det harmoniske i billederne medvirkede han i høj grad til at skabe vores forestilling om vores lands blide skønhed. P.C. Skovgaards landskaber bygger på – og sigter på at videregive – en bevidsthed om danskheden eller fædrelandsfølelsen via landskabet.

Stilart: Romantik


View from Frederiksborg Castle, 1842, Oil on canvas, 140 x 150 cm.

P.C. Skovgaard’s View from Frederiksborg Castle was originally painted as part of a decoration project that he and J. Th. Lundbye carried out in 1842 in a room in a Copenhagen apartment that belonged to Skovgaard’s uncle Kristian Aggersborg. The decoration mainly consisted of three almost equally large wall sections and had the character of programme art: all three pictures showed a famous historic building in Denmark against a background of typical Danish landscapes. The now divided room decoration was a tribute to Danishness, a National Romantic room installation, and as such a neglected masterpiece of Danish Golden Age art.

Skovgaard does not show a prestigious view of the castle, for example by having a prominent facade fill out most of the picture surface. Instead he looks away from the building – but does show enough so we know where we are – and lets our gaze glide over the landscape. The movement of the gaze through the picture from viewpoint to horizon, from castle to forest – embodied by the only actors in the painting, the two walkers on their way into the forest in the background – describes the frictionless merging of Danish history and Danish nature that formed the core of the Golden Age worldview.

Characteristics

P.C. Skovgaard is known as a painter who captures something particularly Danish in his landscape paintings. He was very fond of painting the Danish beech forests as a motif in carefully elaborated compositions where the sun shines and idyll is the order of the day. By placing the emphasis on harmony in the picture he did a great deal to create our national notion of the gentle beauty of our country. P.C. Skovgaard’s landscapes are based on – and intend to reproduce – an awareness of Danishness or patriotism via the landscape.

Style: Romantic

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.